Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО В ЧАСТТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36926.24.208 ПО КККР НА С.КИРКОВО

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на наследниците на Юсеин Юсеинов и Хъкмет Халил от с. Шопци.

ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ

Приключи проект BG0M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Прочети всички публикации