Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел "Териториално развитие и инфраструктура" при Общинска администрация Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК Ви уведомява, че със Заповед №РД-10-328 от 19.06.2024 г. на Кмета на Община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в местността „Тикла" в с.Шумнатица...

Проучване за деца и младежи

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR) разработиха проучване, за да оценят разбирането на децата и младежите за рисковете от бедствия и изменението на климата, да направят препоръки към правителствата и политиците и да представят решения за справяне с бедствия рисковете и изменението на климата.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-79/15.07.2024 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на нови машини и оборудване за мини мандра за производство на продукти от краве мляко“...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на кмета на община Кирково №РД-10-396/19.07.2024г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части

Прочети всички публикации