СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАРТ 2024 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди: №РД-10-59/13.02.2024г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- ПУР за улици с ос.т.1-4 и ос.т. 1-2-5 и ПР за урегулирани поземлени имоти от кв.2, 3 и 4 по ПУП на с.Самодива, общ.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл.128,ал.З от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за изработен проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 00120.16.242 в местността „Язла ери" по КККР на с.Върбен, община Кирково съобщава на наследниците на Али Садула, Хабиб Хабиб и Расим Садула:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 22928.11.248 по КК на с.Домище, община Кирково, област Кърджали“ с възложител „БОРИ” ЕООД, с.Кирково.

Разрешение

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Лисичето", разположена в землищата на село Върбен и село Кърчовско, община Кирково, област Кърджали

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 12.02.2024г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 21.02.2024г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-32/26.01.2024г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024 Г. НА ОБЩИНА КИРКОВО

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.01.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ап.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за одобрен със заповед №РД-10-4/08.01.2024г. на Кмета на община Кирково проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 54393.20.160 по КККР на с.Островец,община Кирково съобщава на наследниците на Ибрям Али и други/виж приложението/.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение № ХА-ЕО-153 / 2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-РЗ) за поземлен имот с идентификатор 30106.10.58 по КККР на с.Завоя, община Кирково, област Кърджали".

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-1010/29.12.2023г. е допуснато да се изра боти проект за изменение на ПУП- ПРЗ за У ПИ III- 367, ПИ с идент.36926.3.367 и УПИ VI-7 с идентификатор 36926.3.7 от кв.24 по ПУП и КККР на с.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково на основание чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че са издадени Разрешения за строеж: -№41/15.12.2023г. от Главния архитект на община Кирково за обект: „Крайпътен търговски обект-обект за производство и търговия и „Казино,бензиностанция,хотел и търговия в поземлени имоти с идентификатори 44080.12.382 и 44080.12.383 по КККР на с.Лозенградци,община Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава, на наследниците на Бекир Караалиев Мюмюнов, сега с неизвестни адреси в чужбина, извън Р.България, че със Заповед № РД- 10- 913/ 27. 11. 2023 год. на Кмета на Община Кирково е одобрена допълването на възстановен имот засягащ УПИ VІ от кв.17 по плана на с.Подкова

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 20.12.2023г. /сряда/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ,писмо изх.№385/30.11.2023г. на кметство с.Чорбаджийско и на основание чл.128,ал.З от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 54393.20.160 по КККР на с.Островец, общ.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-974/07.12.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ пл.сн.№81 от кв.7 част от УПИ XV и УПИ XVI-80 от кв.7 по плана на с.Крилатица,общ.Кирково.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-42 / 05.04.2022 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-949/30.11.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ X от кв.34 по плана на с.Бенковски,общ.Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-910/27.11.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ пл.сн.№420 и УПИ III-421 от кв.53 по плана на с.Бенковски,общ.Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и обществеността, че ще се отдава под наем терен за поставяне и монтиране на вендиг-автомат на територията на община Кирково, приета с Решение №272 от Протокол №22 от проведеното заседание на ОбС-Кирково на 13.12.2021г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.11.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-718/11.10.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 30.11.2023г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Проект на правилник

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково мандат 2023 – 2027 година.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Мая Чолакова и Антония Ватралева

СЪОБЩЕНИЕ

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2023-2027

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на Алекси Михайлов – насл. на Атанас Михайлов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.445 по КККР на с. Кирково;

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-717/11.10.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед -№РД-10- 700/05.10.2023г. на Кмета на община Кирково е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 12.10.2023г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Алекси Михайлов- наследник на Атанас Михайлов, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.445 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Сузана Чакърова и Роман Чакъров.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.09.2023г. /сряда/ от 11:00 часа в конферентната залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.09.2023г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед -№РД-10- 616/31.08.2023г. на Кмета на община Кирково е допуснато да се изработи проект за ПУП- ИПЗ и ПР за ПИ с ид.22928. 13.752 и 22928.13.751 по КККР на с.Домище...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Покана на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, обл. Кърджали на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че с Решения на Общински съвет - Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.08.2023г. - петък, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 23:30 часа до 01:30 часа. При обработката ще се използва препаратът „Тализма УЛ”.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.08.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

За публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Кирково за 2023 година

ПОКАНА

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 12.09.2023г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Селвие Мехмед Юсеин, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл.сн.№80 по плана на с. Крилатица...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-528/14.07.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План схема за трасе на „Кабелна линия НН".

ЗАПОВЕД

По повод постъпило писмо с вх. №26-00-594/20.07.2023г. от „В и К" ООД - гр. Кърджали относно намалелия дебит на водата във водовземните кладенци на помпени станции по поречието на река Върбица и невъзможност за нормално водоподаване ВЪВЕЖДАМ Следното режимно водоснабдяване, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.07.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД: