СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО В ЧАСТТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36926.24.208 ПО КККР НА С.КИРКОВО

ОБЯВА

ОБЯВЯВА СЕ НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПЕДАГОГ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на наследниците на Юсеин Юсеинов и Хъкмет Халил от с. Шопци.

ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ

Приключи проект BG0M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2024г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18, ал.10 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Гюлфере Мюмюн, Гюлюзар Бекир и други, със сега неизвестни за нас адреси в чужбина, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл.сн.№81 от кв.7 част от УПИ XV и УПИ XVI-80 от кв.7 по плана на с.Крилатица, общ.Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.05.2024г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решение на ОбС- Кирково №62 от протокол №7 от 22.04.2024г. е допуснато изработване на ПУП-ПЗ...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Цех за преработка на плодове и зеленчуци и обслужващи го дейности в с.Дрянова глава.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2024 г. както следва:

ЗАПОВЕД

НАРЕЖДАМ: Да се затвори за движение за време то от 09.05.2024 г. до 16.05.2024 г. от 08.00ч. до 17.00 ч. на отсечката от общински път KRZ 1214 / Ш-509 Кукуряк-Токачка/ Пашинци- граница община /Крумовград-Кирково/-Делвино-4орбаджийско / 1-5/ от км 0 ло км 8+450 в землището на с. Чорбаджийско и с. Делвино поради полагане нов асфалт.

ПРОТОКОЛ

За определяне на необходимата площ –пасища ,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2024/2025г.

ПРОТОКОЛ

относно проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП “Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-10- 195/26.04.2024г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал. 1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка съобщава на наследниците на Юсеин Капсъзов, заинтересувани лица за ПИ с идент.22928.13.755 по КККР на с.Домище, община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАЙ 2024 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Техническа служба с.Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали на основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПУР за улица с ос.т.36-19-13 и ПРЗ за ПИ пл.сн.№34 от кв.7 по ПУЛ на с.Островец, общ.Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.04.2024г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 1246,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица че е допуснато изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот извън границата на урбанизираната територия с идентификатор 21631.4.370 с начин на трайно ползване /НТП/ нива по КККР на с.Добромирци.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.04.2024г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 29.04.2024г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-35/27.03.2024 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Цех за преработка на плодове и зеленчуци и обслужващи го дейности в с.Дрянова глава...

Информация за удължаване изпълнението на проект „Грижа в дома в община Кирково“

На 11.03.2024 г., Община Кирково подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0059-C01 „Грижа в дома в Община Кирково“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на Фатме Али с. Бенковски, ул. Георги Димитров 2, общ. Кирково, обл. Кърджали.

Проект на правилник

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково.

ПРОГРАМА

Общинска администрация Кирково организира честване на 110 години Община Кирково. 26.03.2024 е ден на Община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 18.03.2024г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 28.03.2024г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-25 / 05.03.2024 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета..

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2024/2025 година

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАРТ 2024 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди: №РД-10-59/13.02.2024г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- ПУР за улици с ос.т.1-4 и ос.т. 1-2-5 и ПР за урегулирани поземлени имоти от кв.2, 3 и 4 по ПУП на с.Самодива, общ.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл.128,ал.З от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за изработен проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 00120.16.242 в местността „Язла ери" по КККР на с.Върбен, община Кирково съобщава на наследниците на Али Садула, Хабиб Хабиб и Расим Садула:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 22928.11.248 по КК на с.Домище, община Кирково, област Кърджали“ с възложител „БОРИ” ЕООД, с.Кирково.

Разрешение

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Лисичето", разположена в землищата на село Върбен и село Кърчовско, община Кирково, област Кърджали

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 12.02.2024г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 21.02.2024г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.3, на основание чл.124б,ал.2 от 3УT съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.1З1,ал.1и ал.2 от 3УT за засегнати имоти от изменение на трасето на територията на община Кирково, че със Заповед №РД-02-15-3/10.01.2024r.на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е разрешено на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД да изработи проект за изменение на подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Нова въздушна електропроводна линия /ВЛ/ 400kV п/ст „Марица Изток“.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-32/26.01.2024г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024 Г. НА ОБЩИНА КИРКОВО

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.01.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ап.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за одобрен със заповед №РД-10-4/08.01.2024г. на Кмета на община Кирково проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 54393.20.160 по КККР на с.Островец,община Кирково съобщава на наследниците на Ибрям Али и други/виж приложението/.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение № ХА-ЕО-153 / 2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-РЗ) за поземлен имот с идентификатор 30106.10.58 по КККР на с.Завоя, община Кирково, област Кърджали".

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-1010/29.12.2023г. е допуснато да се изра боти проект за изменение на ПУП- ПРЗ за У ПИ III- 367, ПИ с идент.36926.3.367 и УПИ VI-7 с идентификатор 36926.3.7 от кв.24 по ПУП и КККР на с.Кирково.