ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На територията на община Кирково няма болнични заведения. Здравното обслужване се осъществява от лечебни заведения за извън болнична помощ, като регистрираните  индивидуални практики за първична медицинска помощ през 2017 г. са 7 в с. Фотиново, с. Кирково, с. Бенковски (2 практики), с. Чорбаджийско, Д. Къпиново и с. Чакаларово, а индивидуалните практики за първична стоматологична помощ са 15 в с. Кирково (4 практики), с. Бенковски (3 практики), с. Чакаларово, с. Подкова ( 2 практики), с. Тихомир, с. Чорбаджийско (2 практики), с. Фотиново и с. Дрангово. Най-близките болници, от които се обслужва населението на община Кирково са МБАЛ в гр. Момчилград, гр. Кърджали и гр. Златоград.
На територията на общината има разкрити два филиала за спешна медицинска помощ в с. Кирково и с. Чорбаджийско, като към филиала за спешна медицинска помощ - Кирково са разкрити два изнесени мобилни екипа в с. Фотиново и с. Бенковски. Към училищата и детските градини има разкрити 11 здравни кабинети, в които работят 10 медицински сестри и 2 фелдшери.

Предвид броя и възрастовата структура на населението лекарите и стоматолозите са недостатъчни и те не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване на населението, още повече процеса по обслужване се затруднява от многото на брой и отдалечени едно от друго населени места. Подобряването на медицинското обслужване е свързано с привличане на специалисти в малките населени места, инвестиции в сграден фонд и провеждане на здравни кампании за превенция на обществено значими заболявания.