Проекти


 • [11.07.2024] - Община Кирково обявява процедура за подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ [...виж]
 • [07.06.2024] - Списък на одобрените кандидати за обявената позиция за персонал за длъжността „Педагог“, във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ [...виж]
 • [06.06.2024] - Списък на допуснатите кандидати до втори етап за обявената позиция за персонал за длъжността „Педагог“, във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ [...виж]
 • [03.06.2024] - Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ се обявява нова процедура за подбор на персонал за длъжността Педагог/Специален педагог. [...виж]
 • [28.03.2024] - Информация за удължаване изпълнението на проект „Грижа в дома в община Кирково“ [...виж]
 • [05.01.2024] - Информация за изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация (текущ ремонт) на системите за външно изкуствено осветление в населени места на Община Кирково“ [...виж]
 • [06.12.2023] - Информация за приключване изпълнението на проект „Подобрение на сградата на ДГ „Слънце“ с.Чорбаджийско, общ. Кирково [...виж]
 • [29.11.2023] - Списък на одобрените кандидати за обявените позиции за персонал за длъжността „Педиатър“, във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0018 „Бъдеще за децата в община Кирково“ [...виж]
 • [27.11.2023] - ОБЯВА ЗА ВТОРИ ЕТАП ОТ КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПЕДИАТЪР“ по проект BG05SFPR002-2.003-0018 „Бъдеще за децата в община Кирково“[...виж]
 • [16.11.2023] - Община Кирково обявява процедура за подбор на персонал за длъжността педиатър във връзка с изпълнение на проект № № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“[...виж]
 • [03.11.2023] - Община Кирково обявява процедура за подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ [...виж]
 • [24.10.2023] - Списък на одобрените кандидати за обявените позиции за персонал, във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0018 „Бъдеще за децата в община Кирково“ [...виж]
 • [19.10.2023] - Списък на допуснатите кандидати до втори етап за обявените позиции за персонал, във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0018 „Бъдеще за децата в община Кирково“ [...виж]
 • [06.10.2023] - Община Кирково обявява процедура за подбор на персонал във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“ [...виж]
 • [19.09.2023] - Информация за проект „Бъдеще за децата в Община Кирково“ BG05SFPR002-2.003-0018-С01 [...виж]
 • [17.05.2023] - Списък на класирани кандидати по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Кирково" във връзка с обявен повторен конкурс на 10.05.2023 г.[...виж]
 • [17.05.2023] - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Кирково" във връзка с обявен повторен конкурс на 10.05.2023 г.[...виж]
 • [10.05.2023] - Обявление относно осъществяване на подбор на длъжността сътрудник „Социални дейности“/1 бр/ по проект „Укрепване капацитета на община Кирково“ BG05SFPR002-2.002-0070-C01[...виж]
 • [10.05.2023] -Списък на класирани кандидати по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Кирково"[...виж]
 • [10.05.2023] - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Кирково"[...виж]
 • [26.04.2023] - Обявление относно осъществяване на подбор на длъжността сътрудник „Социални дейности“/2 бр./ по проект „Укрепване капацитета на община Кирково“ BG05SFPR002-2.002-0070-C01[...виж]
  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  1. Документи за кандидатстване
 • [12.04.2023] - Информация за проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кирково“ BG05SFPR002-2.002-0070-C01[...виж]
 • [16.01.2023] - Стартира прием на заявления по Проект BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково“. Община Кирково обявява, че от 16.01.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги[...виж]
 • [16.01.2023] - Стартира прием на заявления по Проект BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково“. Община Кирково обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково”.[...виж]
 • [03.01.2023] - Информация за стартиране изпълнението на проект BG05SFPR002-2.001-0059-С01 „Грижа в дома в община Кирково”.[...виж]
 • [30.11.2022] - Информация за стартиране изпълнението на проект „Топъл обяд в община Кирково“[...виж]
 • [25.05.2022] - Информация за удължаване изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Кирково“[...виж]
 • [29.10.2021] - Покана за заключителна пресконференция по проект BG16М1ОР002-3.031-0007-С02 „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“[...виж]
 • [01.06.2021] - Информация за удължаване на приема на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга по Проект BG05M9OP001-6.002-0032 „Патронажна грижа + в община Кирково“, по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.[...виж]
  ПРИЛОЖЕНИЯ:
  1. Документи за кандидатстване за потребители
  2. Документи за кандидатстване за персонал
 • [23.04.2021] - Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци по Проект "Патронажна грижа + в община Кирково"[...виж]
 • [23.04.2021] - Стартира прием на заявления по проект BG05M9OP001-6.002-0032 „Патронажна грижа + в община Кирково“[...виж]
 • [19.04.2021] - Сключване на АДБФП за реализиране на проект № BG16М1ОР002-3.031-0007 с наименование „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали[...виж]
 • [10.11.2020] - Информация за удължаване изпълнението на проект "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [03.08.2020] - Списък на лицата, които ще бъдат обучени по Проект № BG05M90P001-1.049 -0001- С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" - Дейност 4[...виж]
 • [15.07.2020] - Списък на лицата, които ще бъдат обучени по Проект № BG05M90P001-1.049 -0001- С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково"[...виж]
 • [10.07.2020] - Във връзка с реализацията на Проект № BG05M90P001-1.049-0001-С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" Община Кирково стартира изпълнението на:[...виж]
 • [08-06-2020] - Във връзка с реализацията на Проект № BG05M90P001-1.049 -0001-CO1, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" Община Кирково стартира прием на заявления за участие в следните дейности.[...виж]
 • [08-06-2020] - Информация за изпълнението на проект BG05M90P001-1.049 "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково"[...виж]
 • [24-02-2020] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността домашен санитар по проект „Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково[...виж]
 • [24-02-2020] - Класиране на кандидатите за длъжността психолог, рехабилитатор, медицинска сестра по проект „Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково[...виж]
 • [24-02-2020] - Списък на класираните потребителите по проект „Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково[...виж]
 • [18-02-2020] - График за провеждане на втори етап /събеседване/ от конкурс за подбор на персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирани социално -здравни услуги в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”[...виж]
 • [18-02-2020] - График за провеждане на втори етап /събеседване/ от конкурс за подбор на персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирани социално -здравни услуги в домашна среда по проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”[...виж]
 • [18-02-2020] - Списъци на одобрените кандидати, които се допускат до втори етап/събеседване/ за длъжността домашен санитар: по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково"[...виж]
 • [02-12-2019] - Информация за приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.010-0313 "Социалното предприемачество - социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково"[...виж]
 • [22-11-2019] - Списък на одобрените кандидат потребители по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • 06-11-2019] - Класирания в конкурс за персонал по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [13-09-2019] - Списъци на одобрените кандидати, които се допускат за събеседване в конкурс за персонал и график за 2-рия етап от конкурса по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [21-08-2019] - Обява за удължаване на прием на заявления за подбор на персонал и ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [26-07-2019] - Обява за прием на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [26-07-2019] - Обява за прием на заявления за подбор на персонал по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [10-06-2019] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Тихомир и село Чакаларово, община Кирково“[...виж]
 • [04-06-2019] - Информация за стартиране изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"[...виж]
 • [28-08-2018] - Класиране на кандидат-потребителите за ползване на социалната услуга „Домашен помощник“ по проект „Социалното предприемачество–социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково[...виж]
 • [22-08-2018] - Класиране на кандидатите за персонал за Общинско социално предприятие в Община Кирково по длъжности:
     1. Домашен помощник
     2. Озеленител
     3. Счетоводител
     4. Сътрудник социални дейности
     3. Технически организатор
     3. Управител
 • [02-08-2018] - Поименен списък на кандидатите за персонал за Общинско социално предприятие в Община Кирково по длъжности, които се допускат до събеседване /втори етап/, както и отпадналите, включително и мотивите за тяхното отстраняване от по-нататъшно разглеждане[...виж]
 • [02-08-2018] - График за провеждане на втори етап /събеседване/ от конкурс за подбор на персонал за Общинско социално предприятие в Община Кирково[...виж]
 • [01-08-2018] - Община Кирково обявява процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”[...виж]
 • [12-07-2018] - Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие в Община Кирково[...виж]
 • [12-07-2018] - Община Кирково НАБИРА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0313-C01 „Социалното предприемачество – социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково” ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“[...виж]
 • [30-06-2018] - Информация за приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково” [...виж]
 • [02-05-2018] - Информация за стартиране изпълнението на Проект „Социалното предприемачество – социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково”[...виж]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Ръководител на екипа, той и социален работник“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [12-07-2017] - График за провеждане на втори етап /събеседване/ от конкурс за подбор на персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково [...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на кандидатите за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково по длъжности, които се допускат до събеседване /втори етап/, както и отпадналите, вкл. мотивите за тяхното отстраняване от по-нататъшно разглеждане [...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на одобрени кандидати в конкурс за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково, които да се явят на втори етап /събеседване/ на 21.07.2017 г.[...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на кандидатите за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково по длъжности, които не се допускат до събеседване /втори етап.[...още]
 • [29-05-2017] - ИНФОРМАЦИЯ за стартиране изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”[...още]
 • [15-12-2016] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект „Ново начало“, Бенефициент: Фондация „Нашата надежда – 21 век“, Партньор: „Теди 2001“ ООД [...още]
 • [10-03-2016] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Кирково[...още]
 • [07-03-2016] - Община Кирково сключи договор № 2015BG16SPO001-005 на 21.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” на Европейския съюз за щетите от природните бедствията в периода от 30.01-04.02.2015 г.[...още]
 • [17-12-2015] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Кирково[...още]
 • [02-07-2015] - Община Кирково кани заинтересованите лица на заключителна конференция, за оповестяване резултатите по проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” с Договор №BG051PO002/13/2.2-14-M13-22/22.08.2014, финансиран по ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд [...още]
 • [06-11-2014] - ВАЖНО!!! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ДО 24.01.2015 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: акушерка, юрист, медицинска сестра, медиатор, педагог, психолог, социален работник, шофьор[...още]
 • Община Кирково изпълнява проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” с Договор №BG051PO002/13/2.2-14-M13-22/22.08.2014, финансиран по ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд[...още]
 • Покана за изразяване на интерес: Социален работник/Социален педагог[...още]
 • Покана за изразяване на интерес: Медиатор[...още]
 • Община Кирково изпълнява проект «Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво» съгласно сключен Договор № 13-13-41/31.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.[...още]
 • Община Кирково приключи изпълнението на проект «По-добро управление, подобрявайки професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Кирково», Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-115 / 09.04.2013, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.[...още]