ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

№ на стая ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН № ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР - стационарен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КИРКОВО

14

Председател ОбС

инж. Сали  Рамадан

036793990

 

14

Гл. спец. „Канцелария на общински съвет”

Несрин  Хайрула

036793975

 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА

6

Кмет на община

Шинаси  Сюлейман

 

 

6

Мл. експерт „Канцелария на кмета”

036793993

036792016

31

Заместник Кмет

Валентина Димитрова

036793988

 

Заместник Кмет

Тасим Хадживейсал

036793977

 

9

Секретар на община

Риза  Местан

036793966

 

Звено „Вътрешен одит”

31a

Вътрешен одитор

Сафиназ  Хасан

036793982

 

 

 

 

 

 

31a

Финансов контрольор

Биляна  Николова

036793982

 

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

29

Директор на дирекция " Обща администрация"

Хикмет  Хасан

036793976

 

 Отдел „Правно и нормативно обслужване“

2

Началник отдел и Гл. юрисконсулт

Диана  Топалова

036793956

 

 

 

 

036793970

 

 

 

 

036793979

 

 

 

 

036793968

 

 

 

 

036793959

 

Отдел „Канцелария и международни връзки, ГРАО и ЧР“

 

Началник отдел

Сезгин  Мюмюн

036793981

 

Сектор „Канцелария и международни връзки”

16

Началник сектор

Назми  Мустафа

036793970

 

10

Портиер оба

 

036793950

 

Мл. експерт "Протокол и връзки с обществеността"

Самет   Хасан

036793963

Сектор „ГРАО и ЧР”

 

Началник сектор

Александра Хаджиева

036793954

 

 

 

 

036793986

 

 

 

 

036793952

 

 

 

 

036793953

 

13а

 

 

036793968

 

 

Деловодство

 

036793951

 

 

Касиер

 

036793984

 

Отдел „Финансови дейности”

26

Началник отдел и Главен счетоводител

Марияна  Бонева

036793967

03679/2068

20

 

 

036793969

 

19

 

 

036793972

 

17

Касиери

 

036793978

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”

24

Началник отдел

036793955

 

21

 

 

036793971

 

Отдел „Териториално развитие и инфраструктура”

13

Началник отдел

 

12

 

 

 

11

Гл. архитект

арх. Кристиян Запрянов

036793961

 

Отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство”

 

Началник отдел

 Несрин  Чалъм

036793980

 

8

 

 

036793962

 

7

 

 

036793958

 

3

 

 

 

 

Отдел „Управление на проекти и европейски програми”

28

Началник отдел

Детелина  Попова

036793997

 

27

 

 

036793974

 

Отдел „Местни данъци и такси”

 

Началник отдел

Румен  Захариев

036792741