Наредби на Общински съвет Кирково

Наредба
1. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
2. Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинската собственост в Община Кирково
3. Приложение №1 към чл.50
4. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кирково
5. Приложение №2 към чл.56
6. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кирково
7. Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Кирково
8. Наредба за рекламната дейност на територията на община Кирково
9. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на Община Кирково
10. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кирково
11. НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
12. Наредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Кирково
13. Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково
14. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково
15. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Кирково
16. Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в община Кирково
17. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община КИРКОВО
18. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях от община Кирково
19. Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ
20. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кирково
21. Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково
22. Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Кирково
23. Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински имоти - 2023 г.