Вътрешни нормативни актове

Описание Изтегли
1. Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кирково за периода 2019-2024г
2. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кирково за периода 2020 – 2024 г.
3. Стратегия за управление на риска в Община Кирково за периода 2018 - 2020
4. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Кирково, и форматите, в които е достъпна съгл. чл. 15 ал.1 от ЗДОИ
5. Устройствен правилник на общинска администрация - Кирково
6. Общински план за развите на Община Кирково 2014 - 2020 година
7. Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска Администрация Кирково
8. Харта на клиента
9. План за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2011 г.
10. Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в община Кирково
11. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кирково за периода 2011 – 2015 г.
12. Стратегия за управление на риска в Община Кирково за периода 2010г. – 2012 г.
13. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Общинска администрация Кирково
14. Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на системите за финансово управление и контрол в Община Кирково
15. Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Община Кирково
16. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кирково
17. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация в Община Кирково
18. Статут на звено за вътрешен одит в Община Кирково
19. Формуляри за кандидатстване за набиране на доброволци за участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
20. Отчет за приходите на община Кирково към 30.09.2012г.
21. Общ отчет на приходите на община Кирково към 30.09.2012г.
22. Контрол на община Кирково
23. Формули за разпределение на средства, получени по Единните разходни стандарти за 2012г.
24. Актуализиран общински план за развитие