Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАРТ 2024 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди: №РД-10-59/13.02.2024г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- ПУР за улици с ос.т.1-4 и ос.т. 1-2-5 и ПР за урегулирани поземлени имоти от кв.2, 3 и 4 по ПУП на с.Самодива, общ.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл.128,ал.З от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за изработен проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 00120.16.242 в местността „Язла ери" по КККР на с.Върбен, община Кирково съобщава на наследниците на Али Садула, Хабиб Хабиб и Расим Садула:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 22928.11.248 по КК на с.Домище, община Кирково, област Кърджали“ с възложител „БОРИ” ЕООД, с.Кирково.

Прочети всички публикации